Osmanlı Gazetelerinde Spor

Bugünden itibaren yeni bir günlük tutmaya başlıyoruz. Tabii o sıralar üzerinde çalıştığımız döneme göre değişerek biraz düzensiz olacağını söylememiz gerek. Yine de zaman içerisinde araştırmacılar için ehemmiyetli bir kaynak haline geleceğine inanıyoruz. Osmanlı gazetelerinde spor, ilk anda tahmin edebileceğinizden çok daha fazla ve keyifli haberlerle yer alıyordu. Şimdiden keyifli okumalar…

Türk Spor Tarihi Araştırmaları Derneği


Günlük Gazetelerde Spor


1 Kasım 1914İkdam Gazetesi

Müsamere

İstanbul Jimnastik Kulübü tarafından Teşrinievvel’in yirmi dördüncü Cuma günü Kadıköyü’nde Union Kulüb’de bir müsamere tertib olunmuştur.

(İdman Yurdu) Menfaatine

Dahiliye Nazırı Beyefendi’nin himaye-i mahsusalarında olarak (İdman Yurdu) menfaatine bugün gündüz erkeklere ve yarın dahi hanımlara Tepebaşı’nda kışlık tiyatroda donanma cemiyeti heyet-i temsiliyesi tarafından (Yarım Türkler) namındaki meşhur milli facia oynanacaktır.


27 Aralık 1914 – İkdam Gazetesi

İdman Müsabakaları

Cuma günü Kadıköy Union Kulüb’de Anadolu Hisarı İdman Yurdu ile Altınordu arasında icra kılınan futbol müsabakalarında Anadolu Hisarı İdman Yurdu’nun yaptığı bir sayıya mukabil Altınordu (okunamadı) gol (okunamadı) galib gelmiştir.


5 Ocak 1915 – İkdam Gazetesi

İstanbul Şampiyonluğu Ligi

Bu sene Kadıköy Cuma Ligi’ne gruplara taksim keyfiyetinin gayritabiiliği muvacehesinde adem-i iştirake mecbur kalan ve üç senelik şampiyonluğu hasebiyle lig teşkiline en ziyade salahiyettar bulunan Fenerbahe kulübü “İstanbul Şampiyonluğu Ligi” namıyla teşekkül eylemiştir.Bu lige Galatasaray, Türk İdman Ocağı, Darülmuallimin ve Darüşşafaka kulüplerinin de iştirak edeceği haber alınmıştır.

Türk İdman Ocağı’ndan : İstanbul Şampiyonluğu Ligi’ne dahil olmak arzu eden idman kulüplerinin lig nizanmnamesini tanzim etmek üzere önümüzdeki Cuma günü alafranga saat ikide Fenerbahçe Kulübü’nün Kadıköyü’nde vaki merkezine gelmeleri lüzumu beyan olunur.


26 Ocak 1915 – İkdam Gazetesi

Futbol Müsabakaları

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden : Önümüzdeki Cuma günü Kadıköyü’nde Union Kulüb’de Altınordu ve Fenerbahçe spor kulübleri menfaatine bir müsamere tertib olunmuştur. Yevm-i mezkurde Altınordu, Fenerbahçe, Galatasaray, İdman Yurdu, Darülmuallimin ve Darüşşafaka kulübleri arasında futbol müsabakaları icra olunacaktır. Müsabakalara saat on birde bed’ olunup dört buçukta nihayet verilecek ve müsamereye bir kıta askeri bandosu dahi iştirak edecektir. Spor hayatı ile alakadar gençlerin yevm-i mezkurde Union Club’de isbat-ı vücud edecekleri tabiidir.


27 Ocak 1915 – Tanin Gazetesi

Futbol Müsabakası

Önümüzdeki Cuma günü Kadıköyü’nde Union Club’de Altınordu, Fenerbahçe spor kulübleri menfaatine bir müsabaka tertib olunmuştur. Yevm-i mezkurde Altınordu, Fenerbahçe, Galatasaray, İdman Yurdu, Darülmuallimin ve Darüşşafaka kulübleri arasında futbol müsabakaları icra olunacaktır. Müsabakalara saat on birde bed’edilip dört buçukta nihayet verilecek ve müsamereye bir kıta askeri bandosu iştirak edecektir.


20 Şubat 1915 – İkdam Gazetesi

Ayak Topu Müsabakaları

Dün Kadıköyü’nde İttihat Kulübü çayırında iki mühim ayak topu müsabakası icra edilmiştir. İlk oyun, İstanbul Şampiyonluğu Ligi’ne aid ve Darüşşafaka ile Erenköy takımları arasında oynanmış, her iki taraf berabere kalmıştır. İkinci oyun İstanbul Birliği’ne aid idi. Galatasaray ile Süleymaniye Terbiye-i Bedeniye Yurdu arasında icra kılınmış ve Süleymaniye dörde karşı beş sayı ile ihraz-ı galebe etmiştir.


26 Şubat 1915 – İkdam Gazetesi

Futbol Müsabakası

(Okunamadı) on beşinci Pazar günü Kadıköy İttihad Kulübü’nde İstanbul şampiyonu Fenerbahçe kulübü ile Pazar birliğinde oynayan kulüplerin en namdar oyuncularından mürekkeb bir takım arasında futbol müsabakası icra edilecektir.


27 Şubat 1915 – Tanin Gazetesi

Futbol Müsabakası

Önümüzdeki Pazar günü Kadıköy İttihad Kulübü’nde İstanbul Şampiyonu Fenerbahçe kulübü ile Pazar birliğinde oynayan kulüblerin en namdar oyuncularından mürekkeb bir takım arasında futbol müsabakası icra edilecektir.


27 Şubat 1915İkdam Gazetesi

Ayak Topu Müsabakası

Dün Kadıköyü’nde İttihat Kulübü’nde iki ayak topu müsabakası icra edilmiştir. Birinci oyun İstanbul Şampiyonluğu Birliği’ne aid idi. Fenerbahçe ile Türk İdman Ocağı arasında icra kılınan bu oyun iki sayıya karşı üç sayı ile ve Türk İdman Ocağı’nın mağlubiyetiyle neticelenmiştir.

İstanbul Birliği’ne aid olan ikinci oyun dahi Galatasaray ile Anadolu takımları arasında icra olunarak Galatasaray mağlub olmuştur.


6 Mart 1915 – İkdam Gazetesi

Dünki Futbol Müsabakaları

Dünki Cuma günü Kadıköy İttihat Kulübü’nde bir müsamere tertib ve Galatasaray ile İstanbul Şampiyonu Fenerbahçe takımları arasında bir müsabaka icra olunmuştur. Epey müddetten beri büyük müsabaka temaşasından mahrum kalan halk daha sabahtan oyun mahalline gelmeye başlamışlardı. Oyun başladığı zaman pek çok seyirci toplanmıştı.

İlk müsabaka İstanbul Şampiyonluğu Ligi’ne aid idi. Darülmuallimin ile Çamlıca kulüpleri arasında icra edilmiş, Darülmuallimin bir sayı ile galib gelmiştir.

İkinci müsabaka İstanbul Birliği’ne aid idi. Bazı esbabdan dolayı mezkur lige aid olan müsabaka icra olunmamıştır.

Galatasaray ile Fenerbahçe takımları arasındaki müsabaka gayet heyecanlı olmuş, Fenerbahçe sıfıra karşı dört sayı ile galip gelmiştir. Vakit, vakit zuhura gelen bazı ihtilaflar sebebiyle seyirciler oyun mahalline kadar giriyor ve bu suretle intizamı ihlal ediyorlardı. Mamafih müsabakalar pek güzel oldu. Halk, hususiyetle futbol meraklıları iyi ve istifadeli bir gün geçirdi.


31 Mart 1915 – İkdam Gazetesi

Mühim İdman Müsabakaları

Program : (Okunamadı) Cuma günü Kadıköyü’nde İttihad Kulübü’nde (Türk İdman Ocağı) menfaatine eğlenceli mühim müsabakalar icra olunacaktır. 1-Darüşşafaka ile Yeni Turan, 2-Fenerbahçe ile Galatasaray, 3-Anadolu ile İdman Yurdu, 3-Altınordu ile Türk İdman Ocağı, kulüpleri arasında futbol müsabakaları.

Yaya tahammül, sürat, dört ayak, bayrak yarışları, (çocuklar için) bisiklet yarışları, tûlani atlama, sırıkla irtifa atlama, vesaire.

Bu mühim ve eğlenceli müsabakalara bir askerî mızıkasının iştiraki temin ve hanımefendiler için de mahal-i mahsus tefrik edilmiştir.


4 Nisan 1915 – İkdam Gazetesi

İdman Müsabakaları

Bu sene ilk idman müsameresini teşkil eden evvelki günkü müsabakalar, havanın muhalefetine rağmen yine oldukça muntazam olmuştur. İlk futbol müsabakası Darüşşafaka ile Yeni Turan takımları arasında icra edilmiş, her iki taraf ikişer sayı ile berabere kalmışlardır. Bunu müteakib yarışlara mübaşeret edilmiştir.

İlk Yarış – Yedi Tur Bisiklet – Birinci Beşiktaş Terbiye-i Bedeniye Kulübü’nden Cavid Efendi, ikinci Hadika-i Meşveret Mektebi talebesinden Cemaleddin Efendi.

(2)nci Yarış – Yaya Tahammül – Yedi Tur – Birinci Altınordu’dan Mesud Bey, ikinci Türk İdman Ocağı’ndan Ömer Bey.

(3)üncü müsabaka – (Okunamadı) Atlama – Birinci Beşiktaş’tan Emin Efendi, ikinci Galatasaray’dan Feyzi Efendi.

(4)üncü müsabaka – Siklet Atma – Birinci Beşiktaş’tan Hikmet Efendi, ikinci Beşiktaş’tan Fahri Efendi.

(5)inci – Manialı Yarış – Birinci Beşiktaş’tan Kadri Efendi, ikinci Beşiktaş’tan Nebi Efendi!

(6)ıncı Yarış – Dört Ayak Yarışı – Birinci Beşiktaş’tan Mehmed Bey.

(7)inci – Yüz Metre Sürat Yarışı – Birinci Altınordu’dan Harun Efendi, ikinci İstanbul Sultanisi’nden Ziya Efendi.

(8)inci – Kulübler Arasında Bayrak Yarışı – Birinci Altınordu kulübü, ikinci Beşiktaş Terbiye-i Bedeniyye Kulübü

Dahil-i program olan irtifa atlama, sehpaların tedarik edilememesinden bi-z-zarûre bunun yerine siklet atma icra edilmiştir. Yarışları müteakib kulüb tarafından ihzar edilen mükafatlar Meclis-İ Maarif azasından Süleyman Paşazade Sami Bey tarafından birinci gelen müsabıklara tevzi edilmiştir.

Bundan sonra (İstanbul Futbol Birliği)ne ait olan Anadolu ile Hisar İdman Yurdu arasındaki futbol müsabakası Anadolu’nun galibiyetiyle neticelenmiştir.

Tertib olunan müsamere şerefine son oyunu, Türk İdman Ocağı ile Altınordu takımları arasındaki müsabaka teşkil etmiştir. Bir çok oyuncuları noksan olduğu halde, tarafeyn yine oldukça muntazam birer takımla ortaya çıkmışlardı. Bir hayli heyecanla devam eden bu müsabaka Türk İdman Ocağı’nın bire karşı iki sayı ile galibiyetiyle neticelenmiştir. İdman kulübleri arasında günden güne terakkiye nail olan Beşiktaş Terbiye-i Bedeniyye Kulübü’nün, müsabakaların kısm-ı azamında ihraz-ı galibiyet etmesi şayan-ı tekdirdir.


23 Nisan 1915 – İkdam Gazetesi

Büyük Futbol Müsabakası

Maarif Nazırı Şükrü beyefendinin taht-ı himayelerinde bugün Kadıköyü’nde İttihad İdman Kulübü’nde Hilal-i Ahmer Cemiyeti menfaatine büyük bir futbol müsabakası icra edilecektir.


30 Nisan 1915 – İkdam Gazetesi

İdman Müsabakaları – Dün Beşiktaş Jimnastik Kulübü talimhanesinde Şehzade Süleyman Paşa, İttihad ve Terakki, Barbaros Numune mektepleri ve Beşiktaş kulübü üçüncü takımlara ve sırf küçük çocuklara mahsus olan futbol birliğinin son oyunu oynanılarak Beşiktaş kulübü galib gelmiş ve birinciliği ihraz ederek mev’ud olan kupayı da almıştır.

Bugünkü Müsabakalar

Bugün Kadıköyü’nde Union Kulüb’de Fenerbahçe Spor Kulübü menfaatine icrası mukarrer bulunan müsabakalar bervech-i âtidir:

Futbol – Fenerbahçe ile Midilli kruvazörü efradı meyanında,
Futbol – Fenerbahçe ile Galatasaray üçüncü timleri arsında,
Hokey – İdman Yurdu ile Galatasaray üçüncü timler arasında,
Kalkan Topu – Fenerbahçe’den müfrez iki takım arasında,
Eşas – Fenerbahçe’den müfrez iki takım arasında.


1 Mayıs 1915 – İkdam Gazetesi

Dünki Futbol Müsabakası

Fenerbahçe Spor Kulübü şerefine Fenerbahçe ve Midilli kruvazörü takımları arasında mühim bir futbol müsabakası icra edileceğini evvelce yazmıştık. Bu müsabaka dün Kadıköy İttihad Kulübü çayırınca icra edilmiştir. Memleketimizin en namdar ve muntazam bir kulübü ve aynı zamanda İstanbul Şampiyonu olan Fenerbahçe’nin bu sene ikinci defa olarak mühim bir müsabaka icra edileceğini daha evvelce haber alan bütün idman heveskaranı bu mühim müsabakayı seyre daha sabahtan şitâbân olmaya başlamışlardı. (Okunamadı) müsabaka Galatasaray ve Fenerbahçe üçüncü takımları, yani küçük çocuklar arasında icra edilerek Galatasaray galib gelmiştir.

Bunu müteakib memleketimizde ilk defa teşekkül eden “İstanbul Hokey Birliği”nin ikinci müsabakası mevcudu meyanında en mühim hokey takımları olan Galatasaray ve İdman Yurdu arasında icra edilmiş ve neticede Galatasaray ikiye karşı altı sayı ile galib gelmiştir.

Artık vakit gecikmiş ve herkesin büyük bir sabırsızlıkla beklediği mühim müsabaka başlamıştı.

Vaktin adem-i müsaadesinden yalnız birinci kısım oynanabilmiş ve Fenerbahçe sıfıra karşı üç sayı ile galib gelmiştir. İkinci kısmı oynanmayan bu oyun ihtimal ki Midilli takımının galibiyetiyle neticelenebilirdi. Sıcaklar başlamadan şu natamam kalan müsabakanın tekrar icra edilmesi arzu edilmektedir. Bu oyunda bilhassa Arif ve Said Bey’ler ile Midilli takımının merkez muhacim ve kalecisi maharetler ibraz etmişler ve büyük alkışlara mazhar olmuşlardır. Fenerbahçe’nin muvaffakıyeti şayan-ı takdirdir.


5 Mayıs 1915 – Tanin Gazetesi

Fevkalade Spor Müsabakaları

Futbol mevsiminin takrib-i hitamı hasebiyle Kadıköyü’nde Union Club’de bu Cuma günü fevkalade bir müsamere tertip edilmiştir. Program pek zengin ve mühim olduğu için müsamerenin ezher cihet parlak ve mükemmel olmasına itina olunacaktır. Bu mühim spor müsabakaları ber-vech-i âtî tertip edilmiştir:

İstanbul Şampiyonluğu Ligi : (Fenerbahçe- Darülmuallimin) birinci kısımları. (Türk İdman Ocağı-Çamlıca Erenköy birinci) takımları.

Fenerbahçe-Galatasaray, üçüncü takımları arasından birincilik müsabakası son ve kati.

Fenerbahçe-Altınordu arasında hokey takımları. [Bu sonuncu mümkün olabildiği takdirdedir.]

Bu zengin programa vakit müsait olduğu takdirde manialı atlamalar, yarışlar ve saire dahi ilave olunacaktır. Program gayet uzun olmak dolayısıyla müsamereye saat tam on bir de bed’ olunacak ve altıda hitam verilecektir. Kadıköyü’nden son vapur altıyı elli beş geçedir.

Futbol mevsiminin hitamı mülabesesiyle verilecek bu parlak müsamereye sporla alakadar bulunmayan gençlerimizin bile şitab edecekleri bedihidir.


14 Mayıs 1915 – İkdam Gazetesi

Spor Müsabakaları

Bugün Kadıköy İttihat Kulübü çayırında (Süleymaniye Terbiye-i Bedeniyye Yurdu menfaatine) olarak büyük futbol maçları icra olunacaktır. Hanımlar için ayrıca mahal tefrik olunmuştur.


15 Mayıs 1915 – İkdam Gazetesi

İdman Müsabakaları – Süleymaniye Terbiye-i Bedeniyye menfaatine icra edileceğini yazdığımız idman müsabakaları dün Kadıköy İttihat Kulübü çayırında icra edilmiştir. Galatasaray ile Altınordu arasındaki hokey müsabakası Galatasaray’ın galibiyetiyle neticelenmiştir. Bunu müteakip Süleymaniye ile Darüşşafaka arasındaki futbol müsabakası icra edilmiştir. Darüşşafaka takımı sırf küçüklerden ibaret idi. Süleymaniye takımı ise gayet kuvvetli olarak meydana çıkmış ve Türk İdman Ocağı merkez muhacimi Hüsnü efendi ile takımı bir kat daha takviye etmiştir. Neticede Darüşşafaka sıfıra karşı üç sayı ile mağlub olmuştur.


15 Haziran 1915 – İkdam Gazetesi

İdman Müsabakaları

Hilal-i Ahmer Menfaatine – Haziran’ın beşinci Cuma günü hasılatı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne aid olmak üzere Kadıköyü’nde İttihat Spor Kulübü’nde idman müsabakaları icrası takarrür etmiştir. Mezkur müsabakalara iştirak arzusunda bulunan idman kulüplerinin kayıd icrası için Perşembe günü akşamına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü’ne müracaatları lazım gelir.


9 Temmuz 1915 – İkdam Gazetesi

İstanbul Futbol Şampiyonluğu – İstanbul Şampiyonluğu Birliği’ni teşkil eden gruplar arasında icra edilen müsabakalarda Fenerbahçe kulübü tekmil rakiplerini mağlub ederek futbol şampiyonluğunu ihraz etmiştir. Memleketimizde idman hayatına gayret ve intizam ile revac veren mezkur kulübün muzafferiyetini şayan-ı takdir ve tebrik görürüz. İkinciliği Türk İdman Ocağı kazanmıştır.


24 Ekim 1915 – Tanin Gazetesi

Futbol Müsabakaları

Geçen Cuma günü Kadıköy İttihad Kulübü çayırıda İstanbul Futbol Birliği’nin ikinci kümesinin ikinci oyunu Gürbüzler ile Fenerbahçe arasında icra edilmiş, Fener ikiye karşı beş sayı ile galip gelmiştir.

Bunu müteakib yine İstanbul Futbol Birliği’nin birinci kümesinin ikinci oyunu Süleymaniye ile Anadolu arasında icra edildi ve Süleymaniye bire karşı üç sayı ile galib geldi.


31 Ekim 1915 – İkdam Gazetesi

Futbol Müsabakaları – Geçen Cuma günü Kadıköyü’nde İttihad Kulübü’nde İstanbul Futbol Birliği’nin birinci kümesine aid Fenerbahçe ile Galatasaray arasında müsabaka icra edilmiş, Fenerbahçe bire karşı iki sayı ile ihraz-ı galibiyet etmiştir.

İstanbul Futbol Birliği’nin ikinci kümesine aid İdman Yurdu – Erenköy müsabakası da Anadolu Hisarı er meydanında icra edilmiş, İdman Yurdu bir sayı ile galib gelmiştir.

Yine Anadolu Hisarı’nda er meydanında İdman Yurdu birinci takımıyla Midilli kruvazörü Alman efradı arasında da bir müsabaka icra edildi, bu oyunda İdman Yurdu bire karşı dört sayı ile galib gelmiştir.


7 Kasım 1915 – İkdam Gazetesi

Futbol Müsabakası – İstanbul futbol birliğinin birinci kümesine aid olarak İdman Yurdu ile Süleymaniye kulüpleri arasında Anadolu Hisarı er meydanında geçen Cuma günü bir müsabaka icra edilmiş Süleymaniye sıfıra karşı bir sarı ile galib gelmiştir.


19 Kasım 1915 – İkdam Gazetesi

Altın Örs İdman Yurdu – Genç Türk zanaatkarlarından teşekkül eden (Altın Örs İdman Yurdu) hükümetimizin tasdikine iktiran etmiştir.


1 Ocak 1918 – Ati Gazetesi

Ahvâl-i harbiyenin ta’alluk eden tesirâtına rağmen İstanbul spor kulüplerinde idmancılık faaliyet hayatının idamesine gayret olunmakta ve mevsime göre mümaresât-ı bedeniyye ile iştigal edilmektedir. Kulüplerde kalan gençler hizmet-i askeriyelerine gitmiş olan arkadaşlarının gaybubetlerini hissettirmemeye çalışmaktadır ve yarın için hazırlanmaktadırlar.

Her sene olduğu gibi bu senenin 1333-1334 mevsimi için de futbol birliği teşkil edilmiş ve Kadıköy İttihad Spor Kulübü’nde Cuma günleri müteaddid müsabakalar icra kılınmakta bulunmuştur. Devre hitam bulunca netayicini kaydederiz.

Yarınki Cuma günü birinci sınıf kulüplerden İdman Yurdu ile, ikinci küme kulüplerinden Altınörs-Nişantaşı birinci futbol takımlarının ve Anadolu ile Fenerbahçe kulüpleri ikinci futbol takımlarının müsabakaları vardır. Bu gayyûr ve çalışkan gençlere kuvvet ve kudret temenni ederiz.


5 Haziran 1918 – Ati Gazetesi

Hokey Müsabakaları

(Hokey) müsabakalarına iştirak edecek kulüpler geçen ve bu hafta zarfında akd-i içtima ederek müsabaka cetvelini tertip ve tanzim etmişlerdir. Programa nazaran 7 Haziran’da başlamak ve 23 Ağustos’ta hitam bulmak üzere iki buçuk ay kadar devam edecek olan hokey müsabakalarına dokuz kulüp iştirak etmiştir. Oyunlar Cuma günleri Kadıköyü’nde İttihat Spor Kulübü’nde icra olunacak ve günde üç müsabaka yapılacaktır. Yalnız [İdman Yurdu] ile [Vefa] kulüplerine isabet etmiş olan ilk oyun geçen İdmancılar Bayramı günü icra edilmiş bulunduğu için bu birinci haftaya iki müsabaka konulmuştur. Zaten yevm-i mezkurda (Altınörs) kulübünün imtihan müsameresi münasebetiyle (Turan Gücü) ile bir futbol müsabakası tertip edilmiş olduğundan fazla müsabakaya imkan da müsait olmamıştır.

Müsabaka Programı

7 Haziran
(Süleymaniye-Vefa) ; (Altınordu-Nişantaşı)

14 Haziran
(Süleymaniye-Altınörs) ; (İdman Yurdu-Galatasaray) ; (Fenerbahçe-Gürbüzler)

21 Haziran
(Altınordu-Altınörs) ; (Galatasaray-Gürbüzler) ; (Nişantaşı-Fenerbahçe)

28 Haziran
(İdman Yurdu-Süleymaniye) ; (Vefa-Altınörs) ; (Fenerbahçe-Altınordu)

5 Temmuz
(Nişantaşı-Gürbüzler) ; (İdman Yurdu-Altınörs) ; (Galatasaray-Vefa)

12 Temmuz
(Süleymaniye-Nişantaşı) ; (Gürbüzler-Altınordu) ; (Fenerbahçe-Galatasaray)

19 Temmuz
(Altınordu-İdman Yurdu) ; (Vefa-Nişantaşı) ; (Süleymaniye-Fenerbahçe)

26 Temmuz
(Gürbüzler-Altınörs) ; (İdman Yurdu-Nişantaşı) ; (Galatasaray-Süleymaniye)

2 Ağustos
(Altınörs-Fenerbahçe) ; (Süleymaniye-Gürbüzler) ; (Altınordu-Vefa)

9 Ağustos
(Altınörs-Nişantaşı) ; (Vefa-Gürbüzler) ; (Altınordu-Galatasaray)

16 Ağustos
(Altınörs-Galatasaray) ; (İdman Yurdu-Fenerbahçe) ; (Süleymaniye-Altınordu)

23 Ağustos
(İdman Yurdu-Gürbüzler) ; (Vefa-Fenerbahçe) ; (Galatasaray-Nişantaşı)

Cetveldeki sıraya göre birinci oyunlar saat ikide; ikinci üç buçukta; üçüncü beşte başlayacaktır.

  • İdman Yurdu Riyaseti’nden

Denizci ve hokeyci arkadaşların 7 Haziran Cuma günü öğleden sonra yurtta hazır bulunmaları mercudur.


30 Kasım 1918 – Minber Gazetesi

İngilizlerle Fenerbahçe Arasında

Dün Union Kulüb’de Fenerbahçe ile İngiliz timi arasında bir futbol maçı yapıldı. Fenerbahçe kulübü bu müsabakaya ümit edildiği kadar kuvvetli bir tim ile çıkmadığı gibi oyuncular arasında da kendilerinden beklendiği nisbette bir tesanüd yoktu.

Birinci (haftaym)da her iki tarafın hücumları neticesiz kaldı. İkinci haftaymda İngilizler birbirini müteakiben iki gol yaptılar. Vaktin sonlarına doğru Fenerbahçe de buna bir sayı ile mukabele ettiği için oyun bire karşı iki gol yapan İngilizlerin galebesiyle neticelendi.

İngilizlerin dün çıkarmış oldukları tim kuvvetli addolunamaz. Bunun bizim kulüplerin kuvvetini ölçmek için yapılmış bir tecrübe olduğuna, şehrimizde berri ve bahri birçok İngiliz askeri bulunduğu için pek kuvvetli timler çıkaracaklarına şüphe yoktur. Dört senedir birkaç müsabaka müstesna addedilirse spor aleminde geniş bir sükun hüküm sürerken Balkan muharebesi esnasında olduğu gibi bu sene de yeniden yeniye faaliyetler başlayacağı tabiidir.

Önümüzdeki Cuma’dan itibaren lig maçlarına başlanacaktır.


30 Kasım 1918 – Ati Gazetesi

Dünki (Futbol) Müsabakası

İngiliz ikinci alayı efradiyle Fenerbahçe kulübü arasında dün saat ikide Kadıköy İttihat Spor Kulübü’nde bir müsabaka icra edilmiştir.

İngiliz takımı egzersizleri bulunmadığından dolayı kırk beş dakika olan oyun halftaymlarının yarımşar saate tenzilini talep etmişler ve talep vukuu-u kabul edilerek oyun müddeti bir saat olmak üzere tertiv edilmiştir.

İlk halftaymda her iki taraf da şiddetli hücumlarda bulunduğu halde bir netice hasıl olmamış bu müddet zarfında İngiliz kale müdafii olan Mister (Moris) kaleyi gayet iyi müdafaa etmiştir.

ikinci halftaymda Fener’in müdafii (bek) tarafından icra edilen kusur üzerine İngilizler tarafından bir ceza vuruşu icra edilmiş ve bu suretle Fener ilk golü yemiştir.

Bunun üzerine oyun devam etmiş ve İngilizler bir Fenerbahçe de bir daha gol yemişler ve bu suretle oyun bir karşı iki olarak Fenerbahçe aleyhinde neticelenmiştir.

Oyun esnasında Fener’in bazı azası Kadıköyü’ndeki harik zuhuruna mebni oyunu terk etmişlerdir. Önümüzdeki Pazar ertesi günü bir müsabaka daha icra edilecektir.


30 Kasım 1918 – İkdam Gazetesi

Dünki Futbol Müsabakası

İngiliz ikinci alayı efradıyla Fenerbahçe kulübü arasında dün saat ikide Kadıköy İttihat Kulübü’nde bir müsabaka icra edilmiştir.

İngiliz takımı egzersizleri bulunduğundan dolayı kırk beşer dakika olan oyun haftaymlarının yarımşar saate tenzilini talep etmişler ve bu talep vuku-u kabul edilerek oyun müddeti bir saat olmak üzere tertib edilmiştir.

İlk halk taymsda her iki taraf da şiddetli hücumlarda bulunduğu halde bir netice hasıl olmamıştır. Bu müddet zarfında İngiliz kale müdavimi olan Mister Morris kaleyi gayet iyi müdafaa etmiştir.

İkinci half taymda Fener’in müdafi (bek) tarafından icra edilen kusur üzerine İngilizler tarafından bir ceza vuruşu icra edilmiş ve bu suretle Fener ilk golü yemiştir.

Bunun üzerine oyun devam etmiş ve İngilizler bir Fenerbahçe de daha bir gol yemişler. Bu suretle oyun bir karşı iki olarak Fenerbahçe aleyhine neticelenmiştir.

Oyun esnasında Fener’in bazı azası Kadıköyü’ndeki yangın sebebiyle oyunda hazır bulunmamışlar ve bu sebepten gelecek Pazarertesine bir müsabaka daha icra edilmesi kararlaştırılmıştır. Oyun esnasında Galip ve Zeki Bey’ler bilhassa şayan-ı takdir edilir.


30 Kasım 1918 – Tasvir-i Efkar Gazetesi

Dünki (Futbol) Müsabakası

Kadıköyü’nde (Union) Kulübü’nde iki Türk ve İngiliz takımı arasında bir (futbol) müsabakası icra edilmiştir. Türk takımı Fenerbahçe kulübüne, İngiliz takımı da üçüncü İngiliz (Misivalitis) bölüğüne mensub idi. Müsabakaya saat ikide başlanmış ve ilk safhada her iki taraf berabere kalarak hiçbir gol yapmamıştır. İkinci safhada İngilizlerin iki golüne karşı Fenerbahçe bir gol ile mağlup olmuştur. Oyun esnasında her iki taraf, oyuncular arasında ahenk-i harekatı muhafazaya muuvaffak olamamıştı. İngiliz kalecisi, (Moris) namındaki bir genç olup pek meşhur bir oyuncu olduğu gibi İngiltere’de de en mühim müsabakalarda kaleci vazifesini ifa edermiş. Fenerbahçe takımının kalecisi Arslanyan Efendi, dün Kadıköyü’ndeki ufak bir harik esnasında hanesi mühterik olduğundan bittabii oyuna gelememiş ve muktedir bir oyuncu olan mümaileyhin gaybubeti Fenerbahçe takımını zayıf düşürmüştür. Takımın muhacimleri iyi oynamış, bilhassa merkez muhacimlerinden ve eski oyunculardan Galip Bey güzel bir (şut) ile takımın yegane muvaffakıyetini teşkil eden bir golü yapmış, ona mukabil müdafiler iyi oynamadıkları gibi muhacimlerin de vazifesini işgal etmştir. İngilizlerin yaptıkları gollerden birisinin mesuliyeti münhasıran merkez müdafi Galip Bey’e atfedilmektedir.

Müsabakanın mürekkeb olduğu iki safhadan her birinin üçer çeyrek devamı kaide-i umumiyesi olmakla beraber, İngiliz takımı, çoktan beri futbol oynamamış olması ve yorgun bulunması hasebiyle bu müddetin yarım saate tenzilini talep etmiş ve bu talep (Fenerbahçe) takımınca kabul edilmiştir.


3 Aralık 1918 – Yeni Gün Gazetesi

Türklerle İngilizler Arasındaki Müsabaka

Geçen Cuma günü (29 Kasım) Kadıköyü’nde İttihat Spor Kulübü’nde Pazar günü Fransızlara galip gelen Fenerbahçe takımı ile İngilizler efradından müteşekkil bir takım tarafından bir futbol müsabakası icra edilmişti. Bu babda bazı gazeteler tarafından yapılan haberler doğru olmadığından müsabakanın neticesini bervech-i âti yazıyoruz :

Hakem vazifesi bir İngiliz tarafından fevkalade bitarafane ifa edilmiş, oyun umumiyet itibariyle muntazam bir cereyan takip eylemiştir. Şu kadar ki muhtelif ve şayan-ı mazeret bazı esbabdan dolayı Fenerbahçe takımı pek kuvvetsiz çıkmış ve bazı acemi oyuncuları takıma ithale mecbur olmuştu. Bununla beraber Fenerbahçe oyuncuları, bilhassa Arif ve Nahit Beyler muvaffakıyetle oynamışlar ve İngilizlerin attıkları iki gole mukabil bir gol atabilmeye muvaffak olmuşlardır. İngilizlerle yapılacak ikinci müsabaka gazetelerle ilan edilecektir.


7 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

Fenerbahçelilerle İngilizler Arasında

Birkaç gün evvelki nüshamızda geçen hafta İngilizler ile Fenerbahçe kulübü arasında icra edilen futbol müsabakası hakkında malumat vermiş ve ikinci bir müsabakanın daha icra edileceğini yazmıştık. Dün havanın fena olması ve sair esbab hasebiyle bu müsabaka icra edilememiş ve yarınki Pazar günü icrası mukarrer eylemiştir. Yarın öğleden sonra saat ikide mukarrer olan bu müsabaka için gerek Fenerbahçe takımı gerek İngilizler fevkalade istihzaratta bulunmaktadırlar. Hususiyle Fenerbahçe kulübü geçen defaki zayıf takımına mukabil bu kere daha kuvvetli ve daha iyi oyuncularla müsabakaya iştirak edeceği söyleniyor. Aldığımız malumata nazaran yarınki müsabaka esnasında bir Fransız bando muzıkası da terennümsaz olacaktır.


9 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

İngilizlerle Türkler Arasında

Dün spor aleminin heyecanlı ve hararetli günlerinden biri idi. Kadıköy İttihat Spor Kulübü meydanında evvelce de haber verdiğimiz veçhile İngilizlerle İstanbul’un en büyük spor müesseselerinden Fenerbahçe birinci takımı arasında bir futbol müsabakası icra edildi. İngilizlerin pek kuvvetli bir takımına mukabil Fenerbahçelilerin yine -rahatsızlığı dolayısıyla- kalecilerinden mahrum bir timi arasında icra edilen bu müsabaka öğleden sonra saat ikide başladı. Ve Fenerbahçelilerin iki sayısına karşı İngilizlerin üç golüyle neticelendi. Hakem vazifesini deruhte eden İngiliz maalesef biraz fazla tarafgirlik yapıyordu.

Oyun heyet-i umumiyesi itibariyle muvaffak bir cereyan takip eyledi. İngiliz takımının kalesici İngilizlere has itidal ile kendisini müdafaa ediyor ve hele müsabakanın birinci kısmında top mütemadiyen İngilizlerin tarafında bulunduğu halde Fenerbahçelilerin adem-i muvaffakiyetine sebebiyet veriyordu. Müsabakanın birinci kısmında Fenerbahçeliler oyuna lakayıdane devam ediyorlardı. Fenerbahçe hatta biraz zayıf idi ve hücumlarında hakkıyla muvaffak olamıyordu. Mamafih muhacime hattında Zeki ve Refik Bey’ler cidden muvaffak oldular. Hususiyle sporcularımızın meyanında pek ziyade şöhret sahibi olan Fenerbahçe takımı kumandanı Zeki Bey maruf çalakisiyle hücumlarında bermutad hususiyet gösterdi ve İngilizlere ilk golü atmaya muvaffak oldu. İngilizlerin merkez muhacimiyle sol açığı dahi diğerleri meyanında daha ziyade maharet gösteriyorlardı.

Fenerbahçe Kulübü önümüzdeki Pazar günü İngilizlerle üçüncü bir müsabaka daha icra edecektir. Aldığımız malumata göre Fenerbahçe kulübünün ecnebilerle vaki müsabakalarını temadi ettirmesinin en mühim saiklerinden biri İngiliz ve Fransızlara Türk sporcularını ve memleketi tanıttırmaktır. Dün müsabakayı müteakip Fenerbahçe kulübü tarafından İngilizlere bir ziyafet keşide edilmiş ve ziyaret esnasında irat edilen nutuk pek ziyade samimi olmuştur. Ziyafet nihayetinde İngilizler üç defa (Hurra) nidalarıyla Türkleri alkışlamışlardır.

Önümüzdeki Cuma günü Galatasaray ile Anadolu kulüpleri arasında bir futbol müsabakası icra edilecektir.


12 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

Fenerbahçelilerle Almanlar Arasında

Bugün öğleden sonra saat ikide Kadıköyü’nde İttihat Spor Kulübü meydanında Almanlarla Fenerbahçe kulübü takımları arasında bir futbol müsabakası icra edileceği haber alınmıştır. Verilen malumata nazaran bu müsabaka için fevkalade istihzaratta bulunulmakta, meraklı ve heyecanlı bir şekilde icra olunacağı temin edilmektedir. Tahminimize nazaran bu müsabaka sulhün akdine kadar Almanlarla icra edilecek müsabakaların sonuncusu olacaktır.


14 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

İngilizlerle Fenerbahçeliler Arasında

Pazar günü İngiliz efradıyla Fenerbahçeliler arasında mühim bir müsabaka icra edilecektir. Her iki tarafın pek ziyade hazırlık yaptığı bu oyun ba’dezzeval saat ikide icra edilecektir.


16 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

Altınordu – Fenerbahçe

Dün öğleden sonra İngilizlerle Fenerbahçe takımı arasında Kadıköy İttihat Spor Kulübü meydanında bir müsabaka icrası mukarrerdi. İngilizler dün müsabakaya gelmedikleri için Fenerbahçelilerle Altınordu takımı arasında hususi bir maç yapılmıştır. Müsabakanın birinci haftaymında Altınordulular spor aleminde pek namdar olan kaptanları Bekir Sami Bey’in idaresinde bulunmakta ve pek şedid ve muvaffakiyetli akınlar icra etmekte idiler. Hatta bu akınlar o dereceye varmıştı ki Bekir Sami Bey’in bizzat attığı iki gole karşı Fenerbahçeliler hiçbir sayı yapamamışlardı. Fenerbahçeliler İngilizlere karşı hazırlandıkları için her zamankinden ziyade kuvvetli oldukları halde bu hücumları bir türlü tevkife muvaffak olamıyorlar ve ikinci haftaymda da mütemadisine sebebiyet veriyorlardı. İşte bu suretle Altınordulular dün kaptanlarının mahirane idaresi sayesinde ihraz-ı muzafferiyet eylemişlerdir. Oyunun ikinci kısmında Fenerbahçeliler Altınordu’ya bir sayı atmaya muvaffak olmuşlardır. Bu golü Zeki Bey yapmış ve bu suretle Fenerbahçe’yi hiç olmazsa tam bir mağlubiyetten az çok kurtarmıştı. Fenerbahçe’nin pek kuvvetli olduğu halde muvaffakıyet gösterememesi oyuncularının ekseriyetle yorgun ve arzusuz oynamalarından tevellüd ediyordu.


18 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

Almanlarla Fenerbahçeliler Arasında

Yarınki Perşembe günü İttihat Spor Kulübü meydanlığında Almanlarla Fenerbahçeliler arasında fevkalade mühim bir futbol müsabakası icra edilecektir. Şehrimizdeki Almanların memleketlerine azîmetleri vesilesiyle vuku bulacak olan bu müsabaka şüphesiz son derece heyecanlı ve meraklı olacaktır. Spor mahfilinde Fenerbahçe’nin bu nokta-i nazardan müsabakanın tamamiyle milli bir şekil ve mahiyette olmasını arzu ettiği ve bunun için de bazı tedarikatta bulunduğu söyleniyor. Ezcümle kayd-ı ihtiyatla telakki ettiğimiz bir habere göre bu müsabakada Fenerbahçe takımı arasında Altınordu kaptanı Bekir Arslan Bey’le Galatasaray kaptanı Necip Bey de bulunacaktır.

Birkaç gün evvelki nüshamızda Altınordu-Fenerbahçe müsabakasından bahsederken Altınordu takımı kaptanı Bekir Arslan Bey’in ismini eser-i sehv olarak Bekir Sami Bey diye yazılmış olmakla tashih-i keyfiyet olunur.


20 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

Fenerbahçeliler ile Almanlar Arasında

Fenerbahçelilerle arasında mukarrer müsabaka dün öğleden sonra Kadıköyü’nde İttihat Spor Kulübü meydanlığında icra edilmiştir.

Müsabakada tarafeynin takımları fevkalade iyi tertip edilmişti. Almanlar şehrimizde bulunan efraddan en iyilerini seçerek pek kuvvetli bir takım teşkil etmişlerdi. Fenerbahçe kulübü ise evvelce yazdığımız veçhile Altınordu kulübü kaptanı Bekir Arslan Bey’i muhacim hattına dahil etmiş ve bu suretle timini takviye eylemiştir.

Dünkü müsabakada hakemlik vazifesi bir Alman tarafından ifa edilmiştir. Bu zat maalesef tarafgirlik yapıyordu.

Müsabakanın birinci haftaymında Fenerbahçeliler pek güzel oynamışlar ve Almanlara iki gol atmaya atmaya muvaffak olmuşlardır. Gollerin her ikisini de Altınordu kaptanı Bekir Arslan Bey mahirane bir tarzda atmıştır.

Buna mukabil Alman muhacimleri o anda asabi, fakat muntazam oynamışlar ve Fenerbahçe’ye bir gol atmışlardır.

Müsabakanın ikinci haftaymında Fenerbahçe kulübü kaptanı Zeki Bey gol yapacağı esnada Almanlar tarafından şiddetli bir tekme yemiş ve bu suretle oyundan harice çıkmaya mecbur olmuştur. Bu hal Fenerbahçe takımının zayıflamasına ve on bir kişilik takımdan on kişi kalmasına sebebiyet vermiştir. İkinci haftaymda her iki tarafın müdafaa hatları yorgun bulunuyordu. Almanlar bu sırada Türk timinin zaafiyetinden istifade ederek bir gol atmaya muvaffak oldular. Müteakiben Fenerbahçe üçüncü golü yuvarladı. Bu golü de Bekir Arslan Bey atmaya muvaffak olmuştu.

Miktarı beş altı bin tahmin olunan temaşakaran Bekir Arslan Bey’i şiddetle alkışladılar.

Nihayet Almanlar da üçüncü bir gol atmaya muvaffak oldular. Nihayete kadar tarafeynden başka gol atılmadı. Bu suretle üçe karşı üç gol ile Almanlarla Türkler berabere kaldılar. Halbuki hakikatte Türkler dört gol atmışlardı. Hakem vazifesini ifa eden Almanın tarafgirliği bu golü saymadı.


21 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

Dün öğleden sonra Fenerbahçe kulübünde şehrimizdeki Fransız zabitanı şerefine bir çay ziyafeti keşide edilmiştir. Bu münasebetle Fenerbahçe kulübü dairesi kamilen şark usulü üzerine ve halılarla tezyin edilmiştir.


26 Kanunievvel 1918 – Yeni Gün Gazetesi

Spor

Yarınki Cuma günü Kadıköyü’nde Union Spor Kulübü meydanlığında mühim bir futbol müsabakası yapılacaktır. Bu müsabaka şehrimizdeki İskoçyalılarla Fenerbahçe kulübü arasında icra edilecektir. Oyuna öğleden sonra saat ikide başlanacaktır.

Yarın Fenerbahçelilerle Galatasaraylılar arasında da futbol müsabakası vuku bulacaktır.


Kaynaklar:

Millî Kütüphane

İ.B.B. Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar

Hakkı Tarık Us Süreli Yayınlar Koleksiyonu

Yorum yapın

%d blogcu bunu beğendi: